Menu X
Menu X
Regulamin portalu NEOsite.pl

I Informacje ogólne

1. Wydawcą portalu NEOsite.pl jest firma ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie (04-533) przy ul. Cedrowej 34, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem KRS 0000358773, NIP 9522090656, REGON 142446421.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu NEOsite.pl.

3. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z portalu, jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Akceptując Regulamin, Użytkownik zgadza się na jego postanowienia.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje bezwzględnie wszystkich Użytkowników korzystających z portalu. Nieprzestrzeganie Regulaminu wiąże się z konsekwencjami, które zostały opisane w IV części regulaminu.

II Obowiązki i prawa Wydawcy portalu NEOsite.pl

1. Wydawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezproblemowe funkcjonowanie strony wraz z pełnym zakresem jej funkcjonalności z zaznaczeniem, iż odpowiedzialnością nie są objęte awarie techniczne wynikające z przyczyn niezależnych od Wydawcy.

2. Wydawca zobowiązuje się do reakcji w momencie zgłoszenia naruszenia zasad panujących na portalu (mowa tutaj m.in. o usuwaniu treści zabronionych).

3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników portalu.

4. Wydawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia strony bez podawania przyczyny, zwłaszcza w sytuacji, gdy konieczne są prace modernizacyjne lub naprawcze.

5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi (w szczególności spowodowane siłą wyższą).
 

III Obowiązki i prawa Użytkowników korzystających z portalu NEOsite.pl

1. Zabronione jest obrażanie i poniżanie innych Użytkowników.

2. Zabronione jest używanie słów uznanych potocznie za wulgarne bądź obraźliwe.

3. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek treści, które nie są własnością Użytkownika i noszą znamiona plagiatu – zarówno w formie tekstowej, jak i graficznej.

4. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek treści, które popierają radykalne postawy społeczne i są przejawem jakiejkolwiek formy dyskryminacji (np. na tle rasowym, płciowym, religijnym).

5. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek treści pornograficznych.

6. Zabronione jest umieszczanie treści reklamowych i komercyjnych. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy treść taka została wcześniej zaakceptowana przez Wydawcę portalu.

7. Zabronione jest umieszczanie materiałów nielegalnych bądź adresów stron/linków, które kierują do materiałów nielegalnych.

8. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu NEOsite.pl bez zgody autora. 

9. Zabronione jest rejestrowanie się pod nickami będącymi nazwami własnymi (np. nazwiska znanych osób).

10. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za naruszenia majątkowych praw autorskich lub dóbr osób trzecich.

11. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie materiały, zwłaszcza w sytuacji naruszenia majątkowych praw autorskich lub dóbr osób trzecich.

12. Należy unikać zamieszczania treści niewnoszących nic do dyskusji (tzw. spam), m.in.: zamieszczania komentarzy typu „świetna gra”, „zgadzam się”, „masz rację” itp.; komentowania kilkunastodniowych aktualności; powielania tematów dyskusji dla danej gry (w takiej sytuacji należy dopisać się do istniejącej już dyskusji, jeśli temat jest zbliżony); zakładania pojedynczych dyskusji bez braku rozwinięcia zagadnienia; zadawania pytań w miejscach do tego nieprzeznaczonych; dopraszania się o aktywności (np. o plusy/minusy lub komentarze) w celu zdobycia Osiągnięcia.

13. Należy dbać o jakość zamieszczanych materiałów (wpisów blogowych, komentarzy) zarówno pod względem merytorycznym, jak i językowym.

14. Zabronione jest podszywanie się pod innych Użytkowników.

15. Zabronione jest zakładanie dodatkowych kont. Jeden użytkownik = jedno konto. W przypadku odkrycia, iż użytkownik korzysta na portalu z dwóch (lub więcej) kont - wszystkie zostaną zbanowane.

W przypadku gdy Użytkownik założy nowe konto na portalu NEOsite.pl, mając świadomość posiadania już jednego konta, i nie poinformuje o tym administracji, oba konta (stare i nowe) zostaną zablokowane.

16. Użytkownik winień dbać o aktualność danych swojego konta, zwłaszcza adresu mailowego, który służy Redakcji do kontaktu z Użytkownikiem oraz jest jedyną formą umożliwiającą odzyskanie hasła.

17. Użytkownik ma prawo do własnych opinii i poglądów (o ile nie naruszają zasad Regulaminu) oraz do traktowania go z szacunkiem.

18. Użytkownik może dowolnie korzystać z portalu NEOsite.pl, o ile nie łamie przy tym zasad Regulaminu.

19. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia jakichkolwiek uwag i sugestii związanych z portalem NEOsite.pl. W tym przypadku należy skontaktować się z redakcją portalu NEOsite.pl (redakcja@neosite.pl) lub przesłać takie informacje drogą listowną na adres Wydawcy: ADVERTIGO S.A., Cedrowa 34, 04-533 Warszawa.

20. Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego konta. W tym przypadku zobowiązany jest do kontaktu z redakcją portalu NEOsite.pl (redakcja@neosite.pl).

IV Kary

1. Za niepostrzeganie Regulaminu Użytkownikowi grożą kary. W przypadku sytuacji nieopisanej w poniższych przykładach, decyzję podejmuje redakcja portalu NEOsite.pl.

2. W zależności od stopnia naruszenia zasad, stosuje się następujące kary:

  • upomnienie – kara stosowana w przypadku łagodnych przewinień (pojedynczy spam, niecenzuralne słownictwo).
  • ostrzeżenie – kara stosowana w przypadku notorycznych naruszeń regulaminu (spam, niecenzuralne słownictwo, umieszczanie niedozwolonych treści); jeden Użytkownik może dostać 3 ostrzeżenia, gdzie trzecie ostrzeżenie jest równoznaczne z zablokowaniem konta i uniemożliwia korzystanie z portalu NEOsite.pl. Pojedyncze ostrzeżenie nie blokuje dostępu do strony.
  • ban – ostateczna forma kary stosowana w przypadku Użytkowników, którzy w wyraźny sposób naruszają zasady Regulaminu. Ban ma formę bezterminową i całkowicie uniemożliwia korzystanie z portalu.
  • powiadomienie providera internetowego danego użytkownika (w przypadku szczególnie rażących form naruszenia Regulaminu).
  • powiadomienie odpowiednich organów władzy publicznej (w przypadku naruszeń prawa Rzeczpospolitej Polskiej).

3. Upomniany Użytkownik jest zobowiązany zastosować się do nałożonej kary.

4. W przypadku braku wyrażenia zgody na nałożoną karę, Użytkownikowi przysługuje odwołanie. Odwołanie takie należy przesłać do redakcji portalu NEOsite.pl drogą mailową (redakcja@neosite.pl). 

VI Polityka prywatności

Informacje o Polityce Prywatności dostępne są tutaj.

VII Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Wydawcę portalu NEOsite.pl. Informacja o zmianach będzie przekazana do wiadomości publicznej.

2. Korzystanie przez Użytkownika z portalu NEOsite.pl po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z jego akceptacją.

3. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie wraz z ich publicznym ogłoszeniem.

4. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszym Regulaminem prosimy o kontakt na adres mailowy redakcja@pssite.com lub listownie: ADVERTIGO S.A., Cedrowa 34, 04-533 Warszawa.

5. Niniejszy Regulamin został zaktualizowany na dzień 17 marca 2014 roku. 

reklama
Bądźmy w kontakcie
COPYRIGHT © 2006-2018 NEOSITE.PL, ALL RIGHTS RESERVED | PPE.PL